welkom

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Bentum

  1. Advocatenkantoor Bentum is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. Max Bentum de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Bentum aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten, uitgebrachte offertes en overige werkzaamheden.
  3. Advocatenkantoor Bentum is voor zover nodig voor een goede beroepsuitoefening bevoegd derden in te schakelen. Daarbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Inschakeling van een derde, waaraan kosten zijn verbonden, zal slechts plaatsvinden na instemming van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Bentum is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid beperken, is Advocatenkantoor Bentum gerechtigd deze aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  4. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Bentum tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht.
  5. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Advocatenkantoor Bentum aan opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat aan honorarium in rekening is gebracht tot een maximum van € 15.000,-
  6. Advocatenkantoor Bentum zal voor de te verrichten werkzaamheden een honorarium op basis van vaste prijzen of een uurtarief in rekening brengen, vermeerderd met een forfaitair percentage van 6% aan kantoorkosten, vermeerderd met BTW en overige kosten, waaronder verschotten. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Advocatenkantoor Bentum worden aangepast, hetgeen dan op de website wordt vermeld.
  7. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Advocatenkantoor Bentum invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
  8. Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing
  9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Bentum is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Groningen worden voorgelegd. 
  10. Advocatenkantoor Bentum beschikt niet over een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen